Amningsnätverket i Sverige

Blänkare:


Nästa nordiska amningskonferens blir i Uppsala, Sverige 25-26:e september 2025 Tio steg som främjar amning (nyreviderad)
AMNIS =

Amningsnätverket i Sverige och består av utsedda representanter för:


Amningshjälpen


AMSAK (Amningssak-kunniggruppen i Stockholms läns landsting)


SWEdiLact(Svenska Lactation Consultant grupp)


Jämställt föräldraskap


Riksföreningen för Barnsjuksköterskor


Samordningsbarnmorskor


Distriktssköterskeföreningen i Sverige DSF


Samordnare för Barnhälsovårdssjuksköterskor i Sverige


SFOG (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi)    (vakant)


Svenska Barnläkarföreningen

(vakant)


Svenska Barnmorskeförbundet


m.fl.AMNIS nätverket har representanter i 

 den Nationella amningskommittén:


Livsmedelsverket är den myndighet i Sverige som har i uppdrag från regeringen att samordna det nationella arbetet inom amningsområdet.
Sedan år 2004 har Livsmedelsverket haft regeringens uppdrag att sammankalla och leda en nationell samordningsgrupp för amningsfrågor där företrädare för Socialstyrelsen, Konsumentverket och Folkhälsomyndigheten ingår. Samordning av frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning finns även inskrivna i Livsmedelsverkets instruktion.
Syftet med samordningsgruppen och den nationella amningskommitténs arbete är samverkan och samordning mellan myndigheter och andra aktörer för att främja, skydda och stödja amning.
Myndigheternas samordningsgrupp för amningsfrågor
En grupp med företrädare för Socialstyrelsen, Konsumentverket och Folkhälsoinstitutet träffas 3-4 gånger om året för att bereda aktuella frågor och planera för de årliga mötena med den Nationella Amningskommittén.
Nationella Amningskommittén
I den Nationella amningskommittén ingår utöver myndigheterna i samordningsgruppen även företrädare för enskilda intresseorganisationer och professionella sammanslutningar inom hälso- och sjukvård. Kommittén samlas en gång om året.
Organisationer som ingår i den Nationella Amningskommittén
Amningshjälpen
Amningsnätverket i Sverige (AMNIS)
Amningssakkunniga i Stockholms läns landsting (AMSAK)
Barnläkarföreningen
Barnhälsovårdsöverläkarna (BHÖL)
Dietisternas riksförbund
Distriktssköterskeföreningen i Sverige
Logopedförbundet
Mödrahälsovårdsöverläkarna (MHÖL)
Pappagrupperna
Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård, Sveriges Psykologförbund
Riksföreningen för barnsjuksköterskor
Samordningsbarnmorskor
Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG)
Svensk sjuksköterskeförening (SSF)
Svenska barnmorskeförbundet
Swedilac
Tandhygienistföreningen
Tandläkarförbundet
Vårdutvecklare inom barnhälsovårdenNationella amningskommittén anordnar ett möte varje höst med representation från alla ovan.


En arbetsgrupp inom nationella amningskommittén har arbetat med att ta fram en Nationell strategi för amning, se:

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/publikationer/sok-publikationer/artiklar/2022/2022-nationell-amningsstrategi-2022-2027.