Om

Historik

AMningsNätverket I Sverige bildades i november 2000. Nätverket består av representanter från yrkesgrupper och frivilliga organisationer som sprider kunskap om amning till sina målgrupper.

 

Mål

Uppnå och bevara en stark amningskultur i Sverige

 

Detta mål uppfylls genom att:

 

Sprida kunskap om amning och vår verksamhet via en egen hemsida

 

Utgöra referensgrupp i amningsfrågor och bevaka kvaliteten på informationen till allmänheten

 

Verka för att Innocentideklarationen efterlevs dvs. att :

- en statlig amningssamordnare tillsätts

- en statlig amningskommitté inrättas

- amningsvänlig vårdkedja stöds genom kvalitetssäkring av verksamheter som arbetar med föräldrar och små barn

- den svenska tillämpningen av barnmatskoden följer den Internationella koden för Marknadsföring av Bröstmjölksersättningar och görs till lag.

- kvinnor har möjlighet att amma på arbetsplatser

 

Kvalitetssäkra verksamheten vid amningsmottagningar

 

Kvalitetssäkra ämnet amning i samtliga berörda utbildningar i grundskola, på gymnasial nivå, högskola och universitet

 

Öka kompetensen hos alla berörda yrkesgrupper och medlemmar i organisationer som kommer i kontakt med amning

 

Uppmärksamma Internationella Amningsveckan varje år

 

Bevaka den svenska tillämpningen av den Internationella koden för Marknadsföring av Bröstmjölksersättningar bl.a. genom att göra gemensamma anmälningar till Konsumentverket

 

Så här började det:

Svenska Barnmorskeförbundets representant Karin Österström bjöd in amningsorganisationerna för att på sina medlemmars begäran öka samarbetet med dessa. Sen tillkom det andra amningsintresserade och vid vårt andra möte i november 2000 beslöt vi att bilda ett nätverk för att främja amning! Det finns ett stort behov från våra olika organisationer att samarbeta kring olika frågor om amning.

 

Medverkande på det "historiska" mötet var Ulla Idenstedt från Barnhälsovården i Stockholm, Kerstin Hedberg Nyqvist och Renée Flacking från Riksförbundet för Barnsjuksköterskor, Ann Tiits från nätverket Dipoolen på Huddinge sjukhus, Maj-Britt Ababio Appah och Eva Lockner från NAFIA, Kristin Svensson från Svenska Amningsinstitutet, Karin Österström från Svenska Barnmorskeförbundet, Monica Kolm-Sandström och Elisabeth Kylberg från Amningshjälpen. Det var väl egentligen när vi gått därifrån som vi insåg det historiska, kanske vi skulle haft champagne och firat det?!

 

Det här kommer att bli en riktig resurs för allas vårt intresse - amning!

 

 

Om Amnis

Amnis © All Rights Reserved